Sotiria Anagnostou - ESG Analyst, STORE Capital

Sotiria Anagnostou

ESG Analyst — STORE Capital